Dette kjøpet er regulert av de følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i vårt bestillingssystem og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten godkjenning av foresatte og kan kun inngås av personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år. Ved kjøp av reseptfrie legemidler på nett er det 18 års aldersgrense.

Kjøp i nettapoteket gjøres ved bruk av kredittkort, VIPPS eller Nets/DIBS.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene dersom du ønsker mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Sapura.no påtar seg ansvar i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.
Man må være over 18 år for å kunne bestille reseptfrie legemidler.

Selger er: Sapura.no 

Kontaktadresse/besøksadresse: Stasjonsgata 1, 3050 Mjøndalen

E-postadresse: kontakt@sapura.no

Telefonnummer: +47 32 99 11 60

Organisasjonsnummer: 918 941 312

Juridisk navn: Mjøndalen Apotek AS

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Apotekets konsesjonsnummer: 2071

Konsesjonen er gitt av: Statens legemiddelverk.

Nettbutikken er registrert som nettapotek hos Statens Legemiddelverk.

Kjøper er: den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Alle priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Totalkostnad for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader

Eventuelle tilbud gjelder til lageret er tomt, eller til tilbudet har opphørt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har registrert og sendt sin bestilling i vårt system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet trykk-, skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Ved mottak av bestillingen vil kjøper automatisk få tilsendt en e-mail med ordrebekreftelsen. Les nøye gjennom bekreftelsen og undersøk at den stemmer med bestillingen.

Alle betalingstransaksjoner foregår via NETS (tidligere BBS), et betalingssystem som sikrer trygge betalinger. Betalingsinformasjon lagres hverken på sapura.no eller våre servere og skjer utelukkende på tredjepartssystem (hos NETS).

Kjøp i nettbutikken gjøres ved å benytte kredittkort, NETS eller VIPPS. De ulike betalingsalternativene fremkommer etter at du har trykket ‘Fortsett til kassen’.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan kjøpesummen bli reservert på kortet av betalingssystemets leverandør ved bestilling.

Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 1 virkedag etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en bestemt vare, sender vi melding til deg på sms eller ringer vi til deg.

Leveringstid avhenger av valgt fraktalternativ og avstand fra selgerens lager til kjøper. Informasjon om mulige fraktalternativer vises på sapura.no før betaling. Alle leveringstider må anses som veiledende og kan avvike noe i forbindelse med høytider, helligdager og andre ekstraordinære hendelser. Vi kan kun sende varer til adresser i Norge.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt forsendelsen. Så snart du har mottatt varen bør du undersøke om leveransen samsvarer med ordrebekreftelsen og at varene er i orden.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Sapura tilbyr følgende leveringsmåter: Pakke i postkasse, Hent i Apoteket samt På døren. Mer omfattende informasjon om de ulike frahktmetodene finnes på Frakt og levering siden.

Ved å velge å hente varene i apoteket vårt i Mjøndalen, vil du før du går til betaling kunne se om varene kan hentes samme dag eller om det er lengre leveringstid. Du får informasjon fra apoteket i form av sms eller e-post når varene er klare for henting. Bestillingen kan normalt hentes innen 2 timer, men det kreves ikke at du henter den  med én gang. Vi varsler deg på nytt hvis bestillingen din har ligget klar til henting hos oss mer enn 3 dager.

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Unnlater kjøper å overta varen på utleveringspunktet, går risikoen over på kjøper når leveringstiden er inne. Dette gjelder dersom kjøper er kjent med eller burde være kjent med at varen kan hentes på utleveringspunktet.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp for de fleste varer*. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at du har mottatt varen (i fristen inkluderes alle kalenderdager).

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (via angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Varen må være uåpnet og i like god stand som ved levering til deg. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen (med mindre annet er avtalt) og benytter følgende returadresse:

Sapura

Stasjonsgata 1, 

3050 Mjøndalen

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. I tillegg er selgeren forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

*Angreretten gjelder ikke:

  • for legemidler eller medisinsk forbruksmateriell, dette er uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke. Dette gjelder også for eksempel ved kjøp av graviditetstester, insulinmålingsinstrumenter og medisiner.
  • for forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene, ikke er egnet for retur, og der forseglingen er brutt etter levering.
  • varer som raskt forringes eller raskt går ut på dato.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen mister sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene vennligst ring snarest til oss på 32991160 eller send epost på kontakt@sapura.no.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Sapura behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Sapura.no selger legemidler i tråd med jf. apotekforskriften (§42, andre punkt b) og LUA-forskriften (§10a, andre punkt b). For mer informasjon sjekk Legemiddelverket sin side med publikumsinformasjon om netthandel: https://helsenorge.no/legemidler/kjop-av-medisiner-pa-internett 

Man må være over 18 år gammel for å kunne bestille reseptfrie legemidler på nettapoteket vårt. Er man over 18 år gammen, må man krysse av «Jeg erklærer at jeg er over 18 år.» checkboxen på produktside. Sapura.no tar forbehold at vi kan kontrollere om de opplysningene er riktige eller ikke, dermed kan nekte å sende medisiner hvis det med rimelighet mistenker at aldersinformasjonen som er oppgitt er feil med vilje.

Ønsker man å bestille mer enn 1 vare av reseptfri medisin med samme virkestoffet, må man kontakte oss på telefon for å avklare bruk av de medisinene, fær eventuell utlevering av pakken.